Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

 

Etiska regler - God ingenjörssed

gällande för medlemmarna i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR.

 

ALLMÄNT
Medlemmarna i SBR deltar i branschens olika verksamhetsgrenar. Detta innebär att ta ansvar för den yrkestekniska och miljöanpassade delen av projekten avseende planering och genomförande samt att tillgodose myndigheternas och nyttjarnas krav.

Det är viktigt att etiken återspeglar yrkets krav.

 

 

MEDLEM I SBR SKALL:

1. I förhållandet till yrket och omvärlden:
• ta hänsyn till ekologiska samband och miljövärden för både nuvarande och kommande generationer
• verka för att uppnå en till ändamålet anpassad kvalitetsnivå och motsätta sig undermåliga lösningar samt att ta ansvar för helhetssyn och resultat.

 

2. I förhållandet till personligt handlande och uppträdande:
• hålla sin yrkeskunskap levande och kontinuerligt fortbilda sig
• hålla sig à jour med gällande bestämmelser, förändringar och lagar
• vinnlägga sig om ärlighet, noggrannhet och omsorg om mänskliga, tekniska och ekonomiska värden
• ta sitt fulla ansvar och hävda sin yrkeskunskap även om medlemmens och uppdragsgivarens åsikter går isär
• utföra varje uppdrag med tillbörlig skyndsamhet
• ej använda sin tjänsteställning på sätt som innebär jäv eller strider mot god yrkessed
• uppträda sakligt och konsekvent.

 

3. I förhållande till uppdragsgivare:
• i sin yrkesutövning vara sakkunnig
• objektivt tillvarataga dennes intresse
• vid erhållande av uppdrag komma överens om dess art och omfång samt principerna för genomförandet.

4. I förhållandet till SBR:
• respektera stadgar och givna regler.

 

 

PÅFÖLJDER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN VID ÅSIDOSÄTTANDE AV ETISKA REGLER – GOD INGENJÖRSSED
Vid överträdelser av SBRs etiska regler kan följande påföljder beslutas av ansvarsnämnden (AN). De är av tre grader, allt efter allvaret i eller skadan av överträdelsen.

 

1. ERINRAN
Åsidosättande av SBRs etiska regler, varvid verkan är begränsad till det enskilda fallet. Erinran utdelas av AN och delges skriftligen de berörda samt SBRs styrelse.

Erinran jämte ANs yttrande kan om ärendet är av principiell betydelse publiceras i Husbyggaren, dock så att identifiering ej är möjlig.

 

2. VARNING
Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättanden av SBRs etiska regler, eller om överträdelsen har skadat förbundet. Varning utdelas av AN och delges skriftligen de berörda samt SBRs styrelse.

Varning jämte ANs yttrande publiceras i Husbyggaren.

 

3. UTESLUTNING
Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden av SBRs etiska regler.

Uteslutning beslutas av förbundsstyrelsen på ANs förslag och delges skriftligen de berörda.

Uteslutning jämte ANs yttrande publiceras i Husbyggaren.

 

Ovanstående etiska regler – god ingenjörssed för medlemmarna i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har reviderats och antagits av SBRs förbundsstämma 2005-06-04.

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det handlar om att vara trygg