Ingenia Byggkonsult Charlotte Andersson © 2005

 

         

   MINA TJÄNSTER      REFERENSOBJEKT     OM CHARLOTTE    OM FÖRETAGET 

  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

 

 

 

Information om vad jag som kontrollansvarig (KA) skall göra.

 

En kontrollansvarig (KA) ska i sin roll medverka till att gällande bestämmelser följs så att en

byggnad uppfyller samhällets olika krav. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

 

Kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga

för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften.

Dessa krav ska styrkas genom rikscertifiering.

 

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den

åtgärd som ska kontrolleras och får alltså inte ha något jävsförhållande till projektörer, leverantörer eller entreprenörer.

 

Kontrollansvarig ska hjälpa dig som byggherre med att ta fram förslag till kontrollplan

och se till att planen och de bestämmelser som gäller följs. Han/hon ska närvara vid tekniska

samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ger också utlåtande som underlag till slutbeskedet som du ska ha innan

du kan flytta in i byggnaden.

 

Som kontrollansvarig skall man inte själv göra kontrollerna, utan se till att de som ansvarar för utförandet gör tillräckliga kontroller så att myndighetskraven på byggnaden uppfylls.

Mitt instrument för att kunna göra detta är kontrollplanen, där samtliga kontroller anges och vem som ansvarar för kontrollernas genomförande.

Det är upp till byggherren att se till att alla inblandade i bygget tar del av kontrollplanen samt efterlever denna genom att genomföra och redovisa de intyg, egenkontrollsverifikationer och dokument som nämns i denna.

 

Det är viktigt att tänka på att myndighetskraven är samhällets minimikrav på en byggnation. Oftast har man köpt något som är bättre än minimikraven. Den som avgör om man fått det man köpt är besiktningsmannen.

 

Som kontrollansvarig gör jag ett antal platsbesök på bygget. Mina besök innebär dock inte att jag tar över ansvaret från den som angetts som ansvarig i kontrollplanen. Min närvaro är endast som observatör där jag gör en bedömning av tillförlitligheten av de kontroller som skall göras. Jag gör aldrig några beställningar av arbeten, anger hur arbeten skall genomföras, ändrar materialval eller konstruktioner. Jag kan däremot diskutera lämpligheten av vissa val med den som är ansvarig. Ansvaret för utförandet är dock alltid den som ritat, beskrivit eller utfört arbetena.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det handlar om att vara trygg